Luật chứng khoán năm 2006 - Chương 3 - CÔNG TY ĐẠI CHÚNG - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 3 - CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Điều 25 - Điều 32)
            Thông tư 01/2015/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết
            Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ...
            Thông tư 121/2012/tt-btc ngày 26 tháng 7 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các...
            Thông tư 194/2009/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty...
            Quyết định 108BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 về Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng... (hhl)

Tìm trong văn bản

Luật chứng khoán năm 2006
Chương 3 - CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ngày ký:29-06-2006
Áp dụng từ:01-01-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Áp dụng từ 01-07-2011)

Mục lục Chương 3

Điều 25. Công ty đại chúng

Điều 26. Hồ sơ công ty đại chúng

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng

Điều 28. Quản trị công ty đại chúng

Điều 29. Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Điều 30. Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình

Điều 31. Thu hồi lợi nhuận đối với các giao dịch không công bằng

Điều 32. Chào mua công khai
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz