Luật chứng khoán năm 2006 - Chương 2 - CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 2 - CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN (Điều 10 - Điều 24)
            Thông tư 204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra...

Tìm trong văn bản

Luật chứng khoán năm 2006
Chương 2 - CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

Ngày ký:29-06-2006
Áp dụng từ:01-01-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Áp dụng từ 01-07-2011)

Mục lục Chương 2

Điều 10. Mệnh giá chứng khoán

Điều 10a. Chào bán chứng khoán riêng lẻ

Điều 11. Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 12. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 13. Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 14. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 15. Bản cáo bạch

Điều 16. Báo cáo tài chính

Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 19. Thông tin trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 20. Hiệu lực đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 21. Phân phối chứng khoán

Điều 22. Đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 23. Huỷ bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 24. Nghĩa vụ của tổ chức phát hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz