Luật chứng khoán năm 2006 - Chương 1 - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 1 - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1 - Điều 9)

Tìm trong văn bản

Luật chứng khoán năm 2006
Chương 1 - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:29-06-2006
Áp dụng từ:01-01-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Áp dụng từ 01-07-2011)

Mục lục Chương 1

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Áp dụng Luật chứng khoán, các luật có liên quan và điều ước quốc tế

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán

Điều 5. Chính sách phát triển thị trường chứng khoán

Điều 6. Giải thích từ ngữ

Điều 7. Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Điều 8. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 9. Các hành vi bị cấm
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz