| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÁ NHÂN
   HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH
       Luật phòng, chống bạo lực gia đình
         Nghị định 08/CP ngày 4 tháng 2 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày ký:21-11-2007
Áp dụng từ:01-07-2008
Hướng dẫn:

Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.


Trích yếu
    

I. - Phạm vi điều chỉnh (Điều 1, Điều 2) Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. “Thành viên gia đình” không được định nghĩa trong luật. Có thể áp dụng điều 8 luật hôn nhân gia đình, theo đó “Gia đình" là tập hợp những n[...]

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Các hành vi bạo lực gia đình

Điều 3. Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình

Điều 4. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình

Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình

Điều 7. Hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm

CHƯƠNG II PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIA ĐÌNH

MỤC 1: THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

Điều 9. Mục đích và yêu cầu của thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình

Điều 10. Nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình

Điều 11. Hình thức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình

MỤC 2: HÒA GIẢI MÂU THUẪN, TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

Điều 12. Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình

Điều 13. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do gia đình, dòng họ tiến hành

Điều 14. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do cơ quan, tổ chức tiến hành

Điều 15. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do tổ chức hòa giải ở cơ sở tiến hành

MỤC 3: TƯ VẤN, GÓP Ý, PHÊ BÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 16. Tư vấn về gia đình ở cơ sở

Điều 17. Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư

CHƯƠNG III BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH

MỤC 1: CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ, HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 18. Phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình

Điều 19. Biện pháp ngăn chặn, bảo vệ

Điều 20. Cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Điều 21. Cấm tiếp xúc theo quyết định của Toà án

Điều 22. Giám sát thực hiện quyết định cấm tiếp xúc

Điều 23. Chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 24. Tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình

Điều 25. Hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu

MỤC 2: CƠ SỞ TRỢ GIÚP NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 26. Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình

Điều 27. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 28. Cơ sở bảo trợ xã hội

Điều 29. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Điều 30. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng

CHƯƠNG IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 31. Trách nhiệm của cá nhân

Điều 32. Trách nhiệm của gia đình

Điều 33. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Điều 34. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Điều 35. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình

Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Y tế

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng

Điều 41. Trách nhiệm của cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát

CHƯƠNG V: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 42. Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

Điều 43. Áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

Điều 44. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 45. Hiệu lực thi hành

Điều 46. Hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz