| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục văn bản |    
CÁ NHÂN
   HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH
       Luật phòng, chống bạo lực gia đình
         Nghị định 08/CP ngày 4 tháng 2 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày ký:21-11-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

Áp dụng từ: 01-07-2008

Trích yếu
    

I. - Phạm vi điều chỉnh (Điều 1, Điều 2) Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. “Thành viên gia đình” không được định nghĩa trong luật. Có thể áp dụng điều 8 luật hôn nhân gia đình, theo đó “Gia đình" là tập hợp những n[...]

Mục lục
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Các hành vi bạo lực gia đình
Điều 3. Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình
Điều 4. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình
Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình
Điều 7. Hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình
Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm
CHƯƠNG II PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
MỤC 1: THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
Điều 9. Mục đích và yêu cầu của thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình
Điều 10. Nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình
Điều 11. Hình thức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình
MỤC 2: HÒA GIẢI MÂU THUẪN, TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH
Điều 12. Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình
Điều 13. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do gia đình, dòng họ tiến hành
Điều 14. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do cơ quan, tổ chức tiến hành
Điều 15. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do tổ chức hòa giải ở cơ sở tiến hành
MỤC 3: TƯ VẤN, GÓP Ý, PHÊ BÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Điều 16. Tư vấn về gia đình ở cơ sở
Điều 17. Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư
CHƯƠNG III BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH
MỤC 1: CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ, HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Điều 18. Phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình
Điều 19. Biện pháp ngăn chặn, bảo vệ
Điều 20. Cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Điều 21. Cấm tiếp xúc theo quyết định của Toà án
Điều 22. Giám sát thực hiện quyết định cấm tiếp xúc
Điều 23. Chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Điều 24. Tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình
Điều 25. Hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu
MỤC 2: CƠ SỞ TRỢ GIÚP NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Điều 26. Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình
Điều 27. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Điều 28. Cơ sở bảo trợ xã hội
Điều 29. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Điều 30. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
CHƯƠNG IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Điều 31. Trách nhiệm của cá nhân
Điều 32. Trách nhiệm của gia đình
Điều 33. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
Điều 34. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Điều 35. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình
Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Y tế
Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng
Điều 41. Trách nhiệm của cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát
CHƯƠNG V: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Điều 42. Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình
Điều 43. Áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
Điều 44. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 45. Hiệu lực thi hành
Điều 46. Hướng dẫn thi hànhCopyright © 2007-2015 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz