| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "DOANH NGHIỆP"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   DOANH NGHIỆP
      Luật doanh nghiệp 2005 (hhl)
         Chương IV: CÔNG TY CỔ PHẦN (Điều 77 - Điều 129)
            Nghị định 01CP ngày 4 tháng 1 năm 2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ (hhl)
            Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 ban hành Quy chế quản trị của công ty niêm yết...
            Nghị định 52CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 về phát hành trái phiếu (riêng lẻ) của doanh nghiệp (hhl)

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Luật doanh nghiệp 2005
Chương IV: CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày ký:29-11-2005
Áp dụng từ:01-07-2006

Thay thế

- Luật doanh nghiệp năm 1999

- Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 166 (luật doanh nghiệp nhà nựớc vẫn tiếp tục áp dụng đến năm 2009 đối với các doanh nghiệp nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần)

- Quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996.

Hướng dẫn:

Chính phủ

Được thay bằng:Luật doanh nghiệp 2014

Trích yếu
    

Công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán còn phải tuân thủ Quy chế quản trị công ty để đảm bảo quyền của cổ đông và tính minh bạch trong quản trị công ty.

Mục lục Chương IV:

Điều 77. Công ty cổ phần

Điều 78. Các loại cổ phần

Điều 79. Quyền của cổ đông phổ thông

Điều 80. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Điều 81. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết

Điều 82. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức

Điều 83. Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại

Điều 84. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Điều 85. Cổ phiếu

Điều 86. Sổ đăng ký cổ đông

Điều 87. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần

Điều 88. Phát hành trái phiếu

Điều 89. Mua cổ phần, trái phiếu

Điều 90. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Điều 91. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Điều 92. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

Điều 93. Trả cổ tức

Điều 94. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức

Điều 95. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Điều 96. Đại hội đồng cổ đông

Điều 97. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 98. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 99. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 100. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 101. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 102. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 103. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 104. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 105. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 106. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 107. Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 108. Hội đồng quản trị

Điều 109. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Điều 110. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 111. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 112. Cuộc họp Hội đồng quản trị

Điều 113. Biên bản họp Hội đồng quản trị

Điều 114. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 115. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Điều 116. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

Điều 117. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Điều 118. Công khai các lợi ích liên quan

Điều 119. Nghĩa vụ của người quản lý công ty

Điều 120. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

Điều 121. Ban kiểm soát

Điều 122. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Điều 123. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Điều 124. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

Điều 125. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

Điều 126. Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát

Điều 127. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát

Điều 128. Trình báo cáo hằng năm

Điều 129. Công khai thông tin về công ty cổ phần
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz