| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - DOANH NGHIỆP      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục văn bản |    
CÔNG TY
   DOANH NGHIỆP
      Luật doanh nghiệp 2005
         Chương IV: CÔNG TY CỔ PHẦN (Điều 77 - Điều 129)
            Nghị định 01CP ngày 4 tháng 1 năm 2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ (hhl)
            Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 ban hành Quy chế quản trị của công ty niêm yết...
            Nghị định 52CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 về phát hành trái phiếu (riêng lẻ) của doanh nghiệp (hhl)

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

PHẦN TRƯỚC

PHẦN TIẾP

Luật doanh nghiệp 2005
Chương IV: CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày ký:29-11-2005
Hướng dẫn:

Chính phủ

Áp dụng từ: 01-07-2006

Thay thế

- Luật doanh nghiệp năm 1999

- Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 166 (luật doanh nghiệp nhà nựớc vẫn tiếp tục áp dụng đến năm 2009 đối với các doanh nghiệp nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần)

- Quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996.


Trích yếu
    

Công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán còn phải tuân thủ Quy chế quản trị công ty để đảm bảo quyền của cổ đông và tính minh bạch trong quản trị công ty.

Mục lục Chương IV:
Điều 77. Công ty cổ phần
Điều 78. Các loại cổ phần
Điều 79. Quyền của cổ đông phổ thông
Điều 80. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông
Điều 81. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết
Điều 82. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức
Điều 83. Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại
Điều 84. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Điều 85. Cổ phiếu
Điều 86. Sổ đăng ký cổ đông
Điều 87. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần
Điều 88. Phát hành trái phiếu
Điều 89. Mua cổ phần, trái phiếu
Điều 90. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
Điều 91. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty
Điều 92. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại
Điều 93. Trả cổ tức
Điều 94. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức
Điều 95. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần
Điều 96. Đại hội đồng cổ đông
Điều 97. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 98. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 99. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 100. Mời họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 101. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 102. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 103. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Điều 104. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 105. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 106. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 107. Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 108. Hội đồng quản trị
Điều 109. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
Điều 110. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
Điều 111. Chủ tịch Hội đồng quản trị
Điều 112. Cuộc họp Hội đồng quản trị
Điều 113. Biên bản họp Hội đồng quản trị
Điều 114. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị
Điều 115. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Điều 116. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty
Điều 117. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
Điều 118. Công khai các lợi ích liên quan
Điều 119. Nghĩa vụ của người quản lý công ty
Điều 120. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận
Điều 121. Ban kiểm soát
Điều 122. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát
Điều 123. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát
Điều 124. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát
Điều 125. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát
Điều 126. Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát
Điều 127. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát
Điều 128. Trình báo cáo hằng năm
Điều 129. Công khai thông tin về công ty cổ phầnCopyright © 2007-2015 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz