| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "DOANH NGHIỆP"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   DOANH NGHIỆP
      Luật doanh nghiệp 2005 (hhl)
         Chương III: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (Điều 38 - Điều 76)

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Luật doanh nghiệp 2005
Chương III: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Ngày ký:29-11-2005
Áp dụng từ:01-07-2006

Thay thế

- Luật doanh nghiệp năm 1999

- Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 166 (luật doanh nghiệp nhà nựớc vẫn tiếp tục áp dụng đến năm 2009 đối với các doanh nghiệp nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần)

- Quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996.

Hướng dẫn:

Chính phủ

Được thay bằng:Luật doanh nghiệp 2014

Mục lục Chương III:

CHƯƠNG III CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỤC I: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Điều 38. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Điều 39. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Điều 40. Sổ đăng ký thành viên

Điều 41. Quyền của thành viên

Điều 42. Nghĩa vụ của thành viên

Điều 43. Mua lại phần vốn góp

Điều 44. Chuyển nhượng phần vốn góp

Điều 45. Xử lý phần vốn góp trong các trường hợp khác

Điều 46. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Điều 47. Hội đồng thành viên

Điều 48. Người đại diện theo uỷ quyền

Điều 49. Chủ tịch Hội đồng thành viên

Điều 50. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Điều 51. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Điều 52. Quyết định của Hội đồng thành viên

Điều 53. Biên bản họp Hội đồng thành viên

Điều 54. Thủ tục thông qua quyết định của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Điều 55. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Điều 56. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Điều 57. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Điều 58. Thù lao, tiền lương và thưởng của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Điều 59. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Điều 60. Tăng, giảm vốn điều lệ

Điều 61. Điều kiện để chia lợi nhuận

Điều 62. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

MỤC II: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Điều 63. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều 64. Quyền của chủ sở hữu công ty

Điều 65. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

Điều 66. Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty

Điều 67. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức

Điều 68. Hội đồng thành viên

Điều 69. Chủ tịch công ty

Điều 70. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Điều 71. Kiểm soát viên

Điều 72. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên

Điều 73. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên

Điều 74. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân

Điều 75. Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan

Điều 76. Tăng, giảm vốn điều lệ
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz