Nghị định 72CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 qui định chi tiết Luật thương mại về - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương I - Các qui định chung và Chương IX
             Nghị định 72CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 qui định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại...
               Thông tư 11/2006/tt-btm ngày 28 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/nđ-cp ngày 25 tháng...

Tìm trong văn bản

Nghị định 72CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 qui định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt nam

Ngày ký:25-07-2006
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2000 những quy định liên quan đến Văn phòng lại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài.

Hướng dẫn:

Bộ Thương Mại


Trích yếu
    

1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này qui định việc thành lập, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài và Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thương nhân đó chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá. Nghị định này không điều chỉnh V[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Quyền thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Điều 3. Cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

CHƯƠNG II: CẤP, CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH

Điều 4. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Điều 6. Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Điều 7. Thời hạn cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Điều 8. Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Điều 9. Thành lập bộ máy quản lý của Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Điều 11. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Điều 12. Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Điều 13. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Điều 14. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Điều 15. Lệ phí cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

CHƯƠNG III: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH

Điều 16. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện

Điều 17. Nội dung hoạt động của Chi nhánh

Điều 18. Mở tài khoản

Điều 19. Chế độ báo cáo hoạt động

Điều 20. Quyền, nghĩa vụ của Văn phòng đại diện và người đứng đầu Văn phòng đại diện

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh và người đứng đầu Chi nhánh

Điều 22. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Điều 23. Nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh

CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH

Điều 24. Bộ Thương mại có trách nhiệm

Điều 25. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm

Điều 26. Sở Thương mại có trách nhiệm

Điều 27. Thanh tra, kiểm tra

Điều 28. Xử lý vi phạm

Điều 29. Khiếu nại, tố cáo

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành

Điều 31. Quy định chuyển tiếp

Điều 32. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz