Luật công chứng - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CÔNG CHỨNG - CHỨNG THỰC"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   CÔNG CHỨNG - CHỨNG THỰC
       Luật công chứng
         Nghị định 29/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
         Nghị định 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số... (hhl)
         Nghị định 02/CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng (hhl)

Tìm trong văn bản

Luật công chứng

Ngày ký:29-11-2006
Áp dụng từ:01-07-2007

Trích yếu
    

Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Luật công chứng uy định về phạm vi công chứng, thủ tục công chứng, việc tổ chức hành nghề công chứng. Luật cũng qui định quyền hạn công chứng của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt nam ở nước ngòai.

Công chứng (theo qui định tại điều 2 Luật công chứng) là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp c[...]

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Công chứng

Điều 3. Nguyên tắc hành nghề công chứng

Điều 4. Văn bản công chứng

Điều 5. Lời chứng của công chứng viên

Điều 6. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

Điều 7. Công chứng viên

Điều 8. Người yêu cầu công chứng

Điều 9. Người làm chứng

Điều 10. Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng

Điều 11. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công chứng

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm

CHƯƠNG II: CÔNG CHỨNG VIÊN

Điều 13. Tiêu chuẩn công chứng viên

Điều 14. Đào tạo nghề công chứng

Điều 15. Người được miễn đào tạo nghề công chứng

Điều 16. Tập sự hành nghề công chứng

Điều 17. Người được miễn tập sự hành nghề công chứng

Điều 18. Bổ nhiệm công chứng viên

Điều 19. Những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên

Điều 20. Miễn nhiệm công chứng viên

Điều 21. Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Điều 23. Hình thức tổ chức hành nghề công chứng

Điều 24. Phòng công chứng

Điều 25. Thành lập Phòng công chứng

Điều 26. Văn phòng công chứng

Điều 27. Thành lập và đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Điều 28. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Điều 29. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Điều 30. Đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Điều 31. Quyền của tổ chức hành nghề công chứng

Điều 32. Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng

Điều 33. Giải thể Phòng công chứng

Điều 34. Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng

CHƯƠNG IV THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

MỤC 1: THỦ TỤC CHUNG VỀ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Điều 35. Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn

Điều 36. Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

Điều 37. Thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản

Điều 38. Thời hạn công chứng

Điều 39. Địa điểm công chứng

Điều 40. Chữ viết trong văn bản công chứng

Điều 41. Ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng

Điều 42. Việc ghi trang, tờ trong văn bản công chứng

Điều 43. Sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng

Điều 44. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch

Điều 45. Người được đề nghị Toà án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

MỤC 2: THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN, DI CHÚC, VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN, VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN, VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN VÀ NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC

Điều 46. Phạm vi áp dụng

Điều 47. Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Điều 48. Công chứng di chúc

Điều 49. Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản

Điều 50. Công chứng văn bản khai nhận di sản

Điều 51. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Điều 52. Nhận lưu giữ di chúc

CHƯƠNG V: LƯU TRỮ HỒ SƠ CÔNG CHỨNG

Điều 53. Hồ sơ công chứng

Điều 54. Chế độ lưu trữ hồ sơ công chứng

Điều 55. Cấp bản sao văn bản công chứng

CHƯƠNG VI: PHÍ CÔNG CHỨNG, THÙ LAO CÔNG CHỨNG

Điều 56. Phí công chứng

Điều 57. Thù lao công chứng, chi phí khác

CHƯƠNG VII: XỬ LÝ VI PHẠM, KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 58. Xử lý vi phạm đối với công chứng viên

Điều 59. Xử lý vi phạm đối với tổ chức hành nghề công chứng

Điều 60. Xử lý vi phạm đối với người có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng

Điều 61. Xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức hành nghề công chứng bất hợp pháp

Điều 62. Xử lý vi phạm đối với người yêu cầu công chứng

Điều 63. Khiếu nại

Điều 64. Giải quyết tranh chấp

CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 65. Việc công chứng của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Điều 66. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 67. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz