| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2005"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | | | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2005
      Phần 1 - Những qui định chung (Điều 1 đến 160)
         Chương 6 - Người tham gia tố tụng (Điều 56 - Điều 78)

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2005
Phần 1 - Những qui định chung (Điều 1 đến 160)

Ngày ký:15-06-2004
Áp dụng từ:01-01-2005
Sửa đổi 1 lần bởi:Luật ngày 29 tháng 3 năm 2011 sửa đổi một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự (Áp dụng từ 01-01-2012)

Mục lục
Chương 6 - Người tham gia tố tụng

MỤC 1: ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Điều 56. Đương sự trong vụ án dân sự

Điều 57. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự

Điều 58. Quyền, nghĩa vụ của đương sự

Điều 59. Quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn

Điều 60. Quyền, nghĩa vụ của bị đơn

Điều 61. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Điều 62. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng

MỤC 2: NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC

Điều 63. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Điều 64. Quyền, nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Điều 65. Người làm chứng

Điều 66. Quyền, nghĩa vụ của người làm chứng

Điều 67. Người giám định

Điều 68. Quyền, nghĩa vụ của người giám định

Điều 69. Người phiên dịch

Điều 70. Quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch

Điều 71. Thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch

Điều 72. Quyết định việc thay đổi người giám định, người phiên dịch

Điều 73. Người đại diện

Điều 74. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện

Điều 75. Những trường hợp không được làm người đại diện

Điều 76. Chỉ định người đại diện trong tố tụng dân sự

Điều 77. Chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự

Điều 78. Hậu quả của việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz