| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | |   |   Chỉ mục văn bản |    
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
      Phần 1 - Những qui định chung (Điều 1 đến 160)
         Chương 6 - Người tham gia tố tụng (Điều 56 - Điều 78)

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

PHẦN TRƯỚC

PHẦN TIẾP

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Phần 1 - Những qui định chung (Điều 1 đến 160) (sd 2011)


Mục lục
Chương 6 - Người tham gia tố tụng

MỤC 1: ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ
Điều 56. Đương sự trong vụ án dân sự
Điều 57. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự
Điều 58. Quyền, nghĩa vụ của đương sự
Điều 59. Quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn
Điều 60. Quyền, nghĩa vụ của bị đơn
Điều 61. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Điều 62. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng
MỤC 2: NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC
Điều 63. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
Điều 64. Quyền, nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
Điều 65. Người làm chứng
Điều 66. Quyền, nghĩa vụ của người làm chứng
Điều 67. Người giám định
Điều 68. Quyền, nghĩa vụ của người giám định
Điều 69. Người phiên dịch
Điều 70. Quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch
Điều 71. Thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch
Điều 72. Quyết định việc thay đổi người giám định, người phiên dịch
Điều 73. Người đại diện
Điều 74. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện
Điều 75. Những trường hợp không được làm người đại diện
Điều 76. Chỉ định người đại diện trong tố tụng dân sự
Điều 77. Chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự
Điều 78. Hậu quả của việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sựCopyright © 2007-2015 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz