| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | |   Chỉ mục văn bản |    
DÂN LUẬT
   BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
      PHẦN 2: TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU (Điều 163 đến 279)
         Chương 16 NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC Về QUYỀN SỞ HỮU (Điều 262 - Điều 279)

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

PHẦN TRƯỚC

PHẦN TIẾP

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
PHẦN 2: TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU (Điều 163 đến 279)

Ngày ký:14-06-2005
Hướng dẫn:

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức rà soát để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản cho phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự.

Áp dụng từ: 01-01-2006

Bãi bỏ Bộ luật dân sự 1995 và Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989.


Mục lục
Chương 16 NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC Về QUYỀN SỞ HỮU

Điều 262. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong trường hợp xảy ra tình thế cấp thiết
Điều 263. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc bảo vệ môi trường
Điều 264. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
Điều 265. Nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản
Điều 266. Quyền sở hữu đối với mốc giới ngăn cách các bất động sản
Điều 267. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng
Điều 268. Nghĩa vụ bảo đảm an toàn đối với công trình xây dựng liền kề
Điều 269. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa
Điều 270. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải
Điều 271. Hạn chế quyền trổ cửa
Điều 272. Quyền yêu cầu sửa chữa, phá dỡ bất động sản liền kề
Điều 273. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề
Điều 274. Xác lập quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề
Điều 275. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề
Điều 276. Quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản liền kề
Điều 277. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề
Điều 278. Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác
Điều 279. Chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kềCopyright © 2007-2015 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz