Luật thương mại 2005 - Chương VII - Chế tài trong thương mại và giải quyết tranh - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương VII - Chế tài trong thương mại và giải... (Điều 292 - Điều 319)

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 2005
Chương VII - Chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại

Ngày ký:14-06-2005
Áp dụng từ:01-01-2006

Thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997

Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật quản lý ngoại thương (Áp dụng từ 01-01-2018)

Trích yếu
    

Chương VII Mục 2 của luật thương mại qui định về giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại, nói đúng hơn là những đặc thù của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại. Các qui định đặc thù của giải quyết tranh chấp thương mại (Chú ý, luật thương mại định nghĩa về "họat động thương mại" tương đối hẹp) chỉ có 3 vấn đề (3 điều[...]

             

Mục lục Chương VII

CHƯƠNG VII CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI

MỤC 1: CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI

Điều 292. Các loại chế tài trong thương mại

Điều 293. Áp dụng chế tài trong thương mại đối với vi phạm không cơ bản

Điều 294. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm

Điều 295. Thông báo và xác nhận trường hợp miễn trách nhiệm

Điều 296. Kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng

Điều 297. Buộc thực hiện đúng hợp đồng

Điều 298. Gia hạn thực hiện nghĩa vụ

Điều 299. Quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các loại chế tài khác

Điều 300. Phạt vi phạm

Điều 301. Mức phạt vi phạm

Điều 302. Bồi thường thiệt hại

Điều 303. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Điều 304. Nghĩa vụ chứng minh tổn thất

Điều 305. Nghĩa vụ hạn chế tổn thất

Điều 306. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán

Điều 307. Quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại

Điều 308. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Điều 309. Hậu quả pháp lý của việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Điều 310. Đình chỉ thực hiện hợp đồng

Điều 311. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thực hiện hợp đồng

Điều 312. Huỷ bỏ hợp đồng

Điều 313. Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần

Điều 314. Hậu quả pháp lý của việc huỷ bỏ hợp đồng

Điều 315. Thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng

Điều 316. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi đã áp dụng các chế tài khác

MỤC 2: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI

Điều 317. Hình thức giải quyết tranh chấp

Điều 318. Thời hạn khiếu nại

Điều 319. Thời hiệu khởi kiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz