Luật thương mại 1997 - Chương V - Quản lý Nhà nước về thương mại - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 1997 (hhl)
         Chương V - Quản lý Nhà nước về thương mại (Điều 244 - Điều 262)

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 1997
Chương V - Quản lý Nhà nước về thương mại

Ngày ký:10-05-1997
Áp dụng từ:01-01-1998

Bãi bỏ các qui định trái với Luật này

Hướng dẫn:

Chính phủ

Được thay bằng:Luật thương mại 2005

Mục lục Chương V

CHƯƠNG V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI

MỤC 1: NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI

Điều 244. Quản lý Nhà nước về thương mại

Điều 245. Nội dung quản lý Nhà nước về thương mại

Điều 246. Cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại

Điều 247. Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về thương mại

Điều 248. Trách nhiệm trong việc thực hiện Luật thương mại

MỤC 2: THANH TRA THƯƠNG MẠI

Điều 249. Thanh tra thương mại

Điều 250. Nội dung hoạt động của Thanh tra thương mại

Điều 251. Đối tượng của Thanh tra thương mại

Điều 252. Quyền hạn của Thanh tra thương mại

Điều 253. Trách nhiệm của Thanh tra thương mại

Điều 254. Quyền của thương nhân khi Thanh tra thương mại thực hiện việc thanh tra

Điều 255. Nghĩa vụ của thương nhân khi Thanh tra thương mại thực hiện việc thanh tra

MỤC 3: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 256. Khen thưởng

Điều 257. Các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại

Điều 258. Hình thức xử lý vi phạm

Điều 259. Thẩm quyền xử phạt

Điều 260. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Điều 261. Khiếu nại, khởi kiện về quyết định xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại

Điều 262. Xử lý đối với vi phạm của cán bộ, công chức Nhà nước trong quản lý hoạt động thương mại
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz