Luật thương mại 1997 - Chương III - Thương phiếu - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 1997 (hhl)
         Chương III - Thương phiếu (Điều 219 - Điều 221)

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 1997
Chương III - Thương phiếu

Ngày ký:10-05-1997
Áp dụng từ:01-01-1998

Bãi bỏ các qui định trái với Luật này

Hướng dẫn:

Chính phủ

Được thay bằng:Luật thương mại 2005

Mục lục Chương III

Điều 219. Thương phiếu

Điều 220. Quyền sử dụng thương phiếu của thương nhân

Điều 221. Phát hành, chuyển nhượng, chiết khấu, tái chiết khấu và thanh toán thương phiếu
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz