Luật thương mại 1997 - Chương I và Chương 6 - Những quy định chung - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 1997 (hhl)
         Chương I và Chương 6 - Những quy định chung (Điều 1 - Điều 264)

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 1997
Chương I và Chương 6 - Những quy định chung

Ngày ký:10-05-1997
Áp dụng từ:01-01-1998

Bãi bỏ các qui định trái với Luật này

Hướng dẫn:

Chính phủ

Được thay bằng:Luật thương mại 2005

Mục lục Chương I

LỜI NÓI ĐẦU

Luật thương mại là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã là nền tảng của nền kinh tế...

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

MỤC 1: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Luật thương mại

Điều 2. Đối tượng áp dụng của Luật thương mại

Điều 3. áp dụng Luật thương mại và các luật liên quan

Điều 4. áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán thương mại quốc tế trong hoạt động thương mại với nước ngoài

Điều 5. Giải thích từ ngữ

MỤC 2: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI

Điều 6. Quyền hoạt động thương mại

Điều 7. Quyền bình đẳng trước pháp luật và hợp tác trong hoạt động thương mại

Điều 8. Cạnh tranh trong thương mại

Điều 9. Bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất, người tiêu dùng

Điều 10. Chính sách đối với doanh nghiệp Nhà nước

Điều 11. Chính sách đối với hợp tác xã và các hình thức kinh tế hợp tác khác trong thương mại

Điều 12. Chính sách đối với thương nhân thuộc các thành phần kinh tế cá thể, tư bản tư nhân

Điều 13. Chính sách thương mại đối với nông thôn

Điều 14. Chính sách thương mại đối với miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa

Điều 15. Chính sách lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại

Điều 16. Chính sách ngoại thương

MỤC 3: THƯƠNG NHÂN

Điều 17. Điều kiện để trở thành thương nhân

Điều 18. Những trường hợp không được công nhận là thương nhân

Điều 19. Đăng ký kinh doanh

Điều 20. Nội dung đăng ký kinh doanh

Điều 21. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 22. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh

Điều 23. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh

Điều 24. Tên thương mại, biển hiệu

Điều 25. Sổ kế toán và việc lưu giữ hoá đơn, chứng từ, giấy tờ có liên quan

Điều 26. Đăng ký thuế, kê khai thuế và nộp thuế

Điều 27. Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân

Điều 28. Mở và sử dụng tài khoản

Điều 29. Niêm yết giá

Điều 30. Lập hoá đơn, chứng từ

Điều 31. Điều hành hoạt động thương mại

Điều 32. Thuê, cho thuê, chuyển nhượng sản nghiệp thương mại

Điều 33. Hoạt động thương mại với nước ngoài

Điều 34. Tạm ngừng hoạt động thương mại

Điều 35. Chấm dứt hoạt động thương mại

Điều 36. Xoá đăng ký kinh doanh

MỤC 4: THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Điều 37. Hình thức hoạt động

Điều 38. Văn phòng đại điện

Điều 39. Chi nhánh

Điều 40. Nội dung hoạt động

Điều 41. Quyền của Văn phòng đại diện

Điều 42. Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện

Điều 43. Quyền của Chi nhánh

Điều 44. Nghĩa vụ của Chi nhánh

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 263. Hiệu lực thi hành

Điều 264. Hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz