Nghị định 67/CP/2002 sửa đổi nghị định 51/1996 doanh nghiệp không được đình công.
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục các doanh nghiệp không được đình công.
Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp có tên trong Danh mục quy định tại Điều 1 của Nghị định này chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

Nghị định 67/CP/2002 sửa đổi nghị định 51/1996 doanh nghiệp không được đình công.

Ngày ký:09-07-2002
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày ký


Nội dung

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục các doanh nghiệp không được đình công.

Danh mục này thay thế Danh mục các doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 51/CP ngày 29 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động tại doanh nghiệp không được đình công.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp có tên trong Danh mục quy định tại Điều 1 của Nghị định này chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz