Quyết định 20/BTM ngày 17 tháng 5 năm 2006 về việc ban hành các mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, bao gồm:
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

Quyết định 20/BTM ngày 17 tháng 5 năm 2006 về việc ban hành các mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Ngày ký:17-05-2006
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo


Nội dung

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, bao gồm:

1. Mẫu Quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh.

2. Mẫu Quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PHỤ LỤC KÈM THEO:

1. Mẫu Quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (Mẫu số: 01/QLCT)

2. Mẫu Quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh (Mẫu số: 01/HĐCT)
Copyright © 2007-2020 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz