| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THỂ CHẾ"      
Vietlawconsultants
           .
.           

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức
Điều 3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ
Điều 4. Cán bộ, công chức
Điều 5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức
Điều 6. Chính sách đối với người có tài năng
Điều 7. Giải thích từ ngữ
CHƯƠNG II NGHĨA VỤ, QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
MỤC 1 NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Điều 9. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ
Điều 10. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu
MỤC 2 QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 11. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Điều 12. Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương
Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi
Điều 14. Các quyền khác của cán bộ, công chức
MỤC 3 ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 15. Đạo đức của cán bộ, công chức
Điều 16. Văn hóa giao tiếp ở công sở
Điều 17. Văn hóa giao tiếp với nhân dân
MỤC 4 NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM
Điều 18. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ
Điều 19. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước
Điều 20. Những việc khác cán bộ, công chức không được làm
CHƯƠNG III CÁN BỘ Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
Điều 21. Cán bộ
Điều 22. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ
Điều 23. Bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội
Điều 24. Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong cơ quan nhà nước
Điều 25. Đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ
Điều 26. Điều động, luân chuyển cán bộ
Điều 27. Mục đích đánh giá cán bộ
Điều 28. Nội dung đánh giá cán bộ
Điều 29. Phân loại đánh giá cán bộ
Điều 30. Xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm
Điều 31. Nghỉ hưu đối với cán bộ
CHƯƠNG IV CÔNG CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
MỤC 1 CÔNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
Điều 32. Công chức
Điều 33. Nghĩa vụ, quyền của công chức
Điều 34. Phân loại công chức
MỤC 2 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Điều 35. Căn cứ tuyển dụng công chức
Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức
Điều 37. Phương thức tuyển dụng công chức
Điều 38. Nguyên tắc tuyển dụng công chức
Điều 39. Cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức
Điều 40. Tập sự đối với công chức
Điều 41. Tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên
MỤC 3 CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGẠCH CÔNG CHỨC
Điều 42. Ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức
Điều 43. Chuyển ngạch công chức
Điều 44. Nâng ngạch công chức
Điều 45. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức
Điều 46. Tổ chức thi nâng ngạch công chức
MỤC 4 ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC
Điều 47. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức
Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đào tạo, bồi dưỡng công chức
Điều 49. Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng
MỤC 5 ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC
Điều 50. Điều động công chức
Điều 51. Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Điều 52. Luân chuyển công chức
Điều 53. Biệt phái công chức
Điều 54. Từ chức hoặc miễn nhiệm đối với công chức
MỤC 6 ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC
Điều 55. Mục đích đánh giá công chức
Điều 56. Nội dung đánh giá công chức
Điều 57. Trách nhiệm đánh giá công chức
Điều 58. Phân loại đánh giá công chức
MỤC 7 THÔI VIỆC, NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC
Điều 59. Thôi việc đối với công chức
Điều 60. Nghỉ hưu đối với công chức
CHƯƠNG V CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Điều 61. Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã
Điều 62. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức cấp xã
Điều 63. Bầu cử, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
Điều 64. Đánh giá, phân loại, xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã
CHƯƠNG VI QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 65. Nội dung quản lý cán bộ, công chức
Điều 66. Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức
Điều 67. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức
Điều 68. Chế độ báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức
Điều 69. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
CHƯƠNG VII CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH CÔNG VỤ
Điều 70. Công sở
Điều 71. Nhà ở công vụ
Điều 72. Trang thiết bị làm việc trong công sở
Điều 73. Phương tiện đi lại để thi hành công vụ
CHƯƠNG VIII THANH TRA CÔNG VỤ
Điều 74. Phạm vi thanh tra công vụ
Điều 75. Thực hiện thanh tra công vụ
CHƯƠNG IX KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 76. Khen thưởng cán bộ, công chức
Điều 77. Miễn trách nhiệm đối với cán bộ, công chức
Điều 78. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ
Điều 79. Các hình thức kỷ luật đối với công chức
Điều 80. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật
Điều 81. Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức
Điều 82. Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật
Điều 83. Quản lý hồ sơ khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức
CHƯƠNG X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 84. Áp dụng quy định của Luật cán bộ, công chức đối với các đối tượng khác
Điều 85. Điều khoản chuyển tiếp đối với những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Điều 86. Hiệu lực thi hành
Điều 87. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

.../

Mục 1 CÔNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC


Điều 32. Công chức

1. Công chức quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này bao gồm:

a) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội;

b) Công chức trong cơ quan nhà nước;

c) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

2. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.

*

Điều 33. Nghĩa vụ, quyền của công chức

1. Thực hiện các nghĩa vụ, quyền quy định tại Chương II và các quy định khác có liên quan của Luật này.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

3. Chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.


Điều 34. Phân loại công chức

1. Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân loại như sau:

a) Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;

b) Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

c) Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

d) Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên.

2. Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân loại như sau:

a) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

b) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

.../Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz