| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỔ TRỢ TƯ PHÁP"      
Vietlawconsultants
           .
.           

MỤC I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CÁC CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ VÀ PHÁP Y CÔNG AN NHÂN DÂN
Điểm 1. Giám định kỹ thuật hình sự Công an nhân dân
Điểm 3. Giám định pháp y Công an nhân dân
MỤC II. GIÁM ĐỊNH VIÊN KỸ THUẬT HÌNH SỰ VÀ PHÁP Y CÔNG AN NHÂN DÂN
Điểm 1. Tiêu chuẩn giám định viên kỹ thuật hình sự và pháp y
Điểm 2. Trình tự, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự và pháp y
Điểm 3. Miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự và pháp y
Điểm 4. Xử lý vi phạm
MỤC III. HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH
Điểm 1. Tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu và đối tượng giám định
Điểm 2. Phân cấp giám định
Điểm 3. Thực hiện giám định
Điểm 4. Kết luận giám định
Điểm 5. Giám định lại và Hội đồng giám định
Điểm 6. Hồ sơ giám định
MỤC IV. PHÍ GIÁM ĐỊNH
- Phí giám định thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
MỤC V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    

.../

Mục II. GIÁM ĐỊNH VIÊN KỸ THUẬT HÌNH SỰ VÀ PHÁP Y CÔNG AN NHÂN DÂN:

.../Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz