Luật thương mại 2005 - Chương VII - Chế tài - MỤC 2: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           

CHƯƠNG VII CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI
MỤC 1: CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI
Điều 292. Các loại chế tài trong thương mại
Điều 293. Áp dụng chế tài trong thương mại đối với vi phạm không cơ bản
Điều 294. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm
Điều 295. Thông báo và xác nhận trường hợp miễn trách nhiệm
Điều 296. Kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng
Điều 297. Buộc thực hiện đúng hợp đồng
Điều 298. Gia hạn thực hiện nghĩa vụ
Điều 299. Quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các loại chế tài khác
Điều 300. Phạt vi phạm
Điều 301. Mức phạt vi phạm
Điều 302. Bồi thường thiệt hại
Điều 303. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Điều 304. Nghĩa vụ chứng minh tổn thất
Điều 305. Nghĩa vụ hạn chế tổn thất
Điều 306. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán
Điều 307. Quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại
Điều 308. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng
Điều 309. Hậu quả pháp lý của việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng
Điều 310. Đình chỉ thực hiện hợp đồng
Điều 311. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thực hiện hợp đồng
Điều 312. Huỷ bỏ hợp đồng
Điều 313. Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần
Điều 314. Hậu quả pháp lý của việc huỷ bỏ hợp đồng
Điều 315. Thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng
Điều 316. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi đã áp dụng các chế tài khác
MỤC 2: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI
Điều 317. Hình thức giải quyết tranh chấp
Điều 318. Thời hạn khiếu nại
Điều 319. Thời hiệu khởi kiện

Tìm trong văn bản
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    

.../

MỤC 2: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI


Điều 317. Hình thức giải quyết tranh chấp

1. Thương lượng giữa các bên.

2. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.

3. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.

Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Trọng tài, Toà án được tiến hành theo các thủ tục tố tụng của Trọng tài, Toà án do pháp luật quy định.


Điều 318. Thời hạn khiếu nại

Trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 237 của Luật này, thời hạn khiếu nại do các bên thỏa thuận, nếu các bên không có thoả thuận thì thời hạn khiếu nại được quy định như sau:

1. Ba tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về số lượng hàng hoá;

2. Sáu tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng hoá; trong trường hợp hàng hoá có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành;

3. Chín tháng, kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc trong trường hợp có bảo hành thì kể từ ngày hết thời hạn bảo hành đối với khiếu nại về các vi phạm khác.


Điều 319. Thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 của Luật này.

.../Copyright © 2007-2020 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz