Điều 17. - Dự thảo thông tư của Bộ công thương hướng dẫn nghị định 108 CP

Chi tiết Điều 17. Dự thảo thông tư của Bộ công thương hướng dẫn nghị định 108 CP

Điều 17. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất không thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định 108/2008/NĐ-CP thì phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 36 Luật Hóa chất.

2. Cơ quan xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

a) Cục Hoá chất có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất các dự án hóa chất thuộc nhóm A;

b) Sở Công Thương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án hóa chất thuộc nhóm B, C.

3. Hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất, gồm:

a) Đơn đề nghị của chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất;

b) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất gồm 05 (năm) bản. Trường hợp cần nhiều hơn do yêu cầu của việc xác nhận, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng theo yêu cầu của cơ quan xác nhận;

c) Các tài liệu kèm theo (nếu có).

4. Thời hạn xác nhận

a) Thời hạn xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất là 15 (mười năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan xác nhận nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung thì trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan xác nhận phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất biết để điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ;

c) Trường hợp Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất phải lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan thì thời hạn xác nhận được cộng thêm 05 ngày làm việc.

5. Kiểm tra thực tế

a) Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan xác nhận tổ chức kiểm tra thực tế, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, chính quyền địa phương và các chuyên gia chuyên ngành. Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản, có chữ ký của các bên tham gia;

b) Kết quả kiểm tra tại cơ sở hoạt động hóa chất là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

c) Trường hợp Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cần bổ sung, hoàn chỉnh thì chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất phải chỉnh sửa theo kết luận của đoàn kiểm tra. Thời gian hoàn chỉnh Biện pháp không tính vào thời hạn xác nhận.

6. Sau khi Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất được xác nhận, cơ quan xác nhận ký và đóng dấu xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của Biện pháp, gửi Biện pháp đã được xác nhận kèm theo Giấy xác nhận cho chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất để thực hiện.Copyright © 2007-2018 NGUYEN Hai Ha
Website: www.vietlaw.biz
Email: info@vietlaw.biz

Đóng