| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam
Vietlawconsultants
           .
.           VI PHẠM HÀNH CHÍNH      
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Pháp lệnh về việc xử lý vi phạm hành chính
(Cập nhật đến 10-12-2012)

VI PHẠM HÀNH CHÍNH   
   Pháp lệnh về việc xử lý vi phạm hành chính (hhl)  
                Nghị định 128 CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử phạt hành chính năm 2002
                Nghị định 37CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 qui định về thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính
                Nghị định 162CP ngày 7 tháng 9 năm 2004 ban hành qui chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính (sd 2009)
                Nghị định 134 CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử phạt hành chính năm 2002 (hhl)
                Các hành vi vi phạm hành chính theo ngành quản lý

Pháp lệnh về việc xử lý vi phạm hành chính (hhl)

     
          
     
     
          
     
     
Các hành vi vi phạm hành chính theo ngành quản lý
          
          
          
          
               
          
Pháp lệnh về việc xử lý vi phạm hành chính - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật đến 10-12-2012


Copyright © 2007-2013 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz