| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "VI PHẠM HÀNH CHÍNH"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Chỉ mục Phần Pháp lệnh về việc xử lý vi phạm hành chính
(Cập nhật đến 10-12-2012)

VI PHẠM HÀNH CHÍNH   
   Pháp lệnh về việc xử lý vi phạm hành chính (hhl)
                Nghị định 128 CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử phạt hành chính năm 2002
                Nghị định 37CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 qui định về thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính
                Nghị định 162CP ngày 7 tháng 9 năm 2004 ban hành qui chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính (sd 2009)
                Nghị định 135/2004/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
                Nghị định 134 CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử phạt hành chính năm 2002 (hhl)

Pháp lệnh về việc xử lý vi phạm hành chính (hhl)

     
          
     
     
          
     
          
     
Pháp lệnh về việc xử lý vi phạm hành chính - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật đến 10-12-2012


Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz