| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2005"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Chỉ mục Phần BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2005
(Cập nhật đến 14-08-2014)

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2005   
            Phần 1 - Những qui định chung (Điều 1 đến 160)
            Phần 2 - Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm (Điều 161 - Điều 241) (sd 2011)
            Phần 3 - Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm (Điều 242 - Điều 281) (sd 2011)
            Phần 4 - Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật (Điều 282 - Điều 310a) (sd 2011)
            Phần 5 - Thủ tục giải quyết việc dân sự (Điều 311 - Điều 341) (sd 2011)
            Phần 6 - Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài (Điều 342 - Điều 374)
            Phần 7 - Thi hành bản án và quyết định dân sự của Tòa án (Điều 375 - Điều 383) (sd 2011)
            Phần 8 - Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự, khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự (Điều 384 - Điều 404)
            Phần 9 - Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp trong trong tố tụng dân sự (Điều 405 đến 418)
            Thông tư 04/2012/ttlt-vksndtc-tandtc ngày 01 tháng 8 năm 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự
            Nghị quyết 60/2011/qh12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng dân sự
            Thông tư 03 ngày 01 tháng 09 năm 2005 về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự (hhl)
            GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NGOÀI TỐ TỤNG

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2005

     
          
          
          
          
          
          
          
               
               
               
          
               
          
               
                    
               
                    
               
          
          
          
          
     
          
          
     
          
          
     
     
     
     
     
     
          
          
          
          
               
               
     
     
          
     
     1. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NGOÀI TỐ TỤNG
          
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2005 - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật đến 14-08-2014


Copyright © 2007-2017 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz