| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "DOANH NGHIỆP"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Luật doanh nghiệp 2005
(Cập nhật đến 05-12-2012)

DOANH NGHIỆP   
   Luật doanh nghiệp 2005 (hhl)  
                CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG, Chương IX: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP và Chương X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 1 - Điều 172) (hhl)
                Chương II: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Điều 13 - Điều 37) (hhl)
                Chương III: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (Điều 38 - Điều 76) (hhl)
                Chương IV: CÔNG TY CỔ PHẦN (Điều 77 - Điều 129) (hhl)
                Chương V: CÔNG TY HỢP DANH (Điều 130 - Điều 140) (hhl)
                Chương VI: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (Điều 141 - Điều 145) (hhl)
                Chương VII: NHÓM CÔNG TY (Điều 146 - Điều 149) (hhl)
                Chương VIII: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP (Điều 150 - Điều 160) (hhl)
                Nghị định 90CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành (riêng lẻ) trái phiếu doanh nghiệp
                Nghị định 102 CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (hhl)
                Nghị định số 139/NĐ- CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (hhl)

Luật doanh nghiệp 2005 (hhl)

     
     
     
     
          
          
          
     
     
     
     
     
          
     
     
Luật doanh nghiệp 2005 - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật đến 05-12-2012


Copyright © 2007-2017 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz