| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995
(Cập nhật đến 10-08-2004)

BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995 (hhl)  
            Phần 1 : Những qui định chung (Điều 1 đến 171) (hhl)
            Phần 2 : Tài sản và quyền sở hữu (Điều 172 đến 284) (hhl)
            Phần 3: Nghĩa vụ dân sự và Hợp đồng dân sự (Điều 285 đến 633) (hhl)
            Phần 4: Thừa kế (Điều 634 đến 689) (hhl)
            Phần 5: Những qui định về chuyển quyền sử dụng đất (Điều 690 đến 744) (hhl)
            Phần 6: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (Điều 675 đến 825) (hhl)
            Phần 7 : Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài (Điều 826 đến 838) (Điều 826 - Điều 838) (hhl)
            Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10 tháng 08 năm 2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
            Nghị quyết ngày 28 tháng 10 năm 1995 về việc thi hành Bộ luật dân sự

BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995 (hhl)

     
          
          
          
          
          
               
          
          
          
     
          
          
          
          
          
          
          
     
          
               
          
          
          
          
               
     
          
          
          
          
          
               
     
          
          
          
     
          
          
          
     
          
     
     
          
BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995 - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật đến 10-08-2004


Copyright © 2007-2017 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz