| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
(Cập nhật đến 06-06-2014)

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005   
            PHẦN 1: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG (Điều 1 đến 162)
            PHẦN 2: TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU (Điều 163 đến 279)
            PHẦN 3: NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ (Điều 280 đến 630)
            PHẦN 4: THỪA KẾ (Điều 631 đến 687)
            PHẦN 5: NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Điều 688 đến 735)
            PHẦN 6: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Điều 736 đến 757)
            PHẦN 7: QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI (Điều 758 - Điều 777)

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005

     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          
          
          
          
               
          
          
     
          
               GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
                    
                    
                         
                    
                         
                    
          
          
          
          
               
     
          
          
          
          
     
          
          
          
     
          
          
          
               
                    
                         
                    
                         
          
               
               
                    
               
                    
               
               
                    
                    
                    
                    
     
          
BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật đến 06-06-2014


Copyright © 2007-2016 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz