| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "NHÂN THÂN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Chỉ mục Phần Nghị định 158/CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch
(Cập nhật đến 25-03-2010)

NHÂN THÂN   
   HỘ TỊCH   
      Nghị định 158/CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch
                    Thông tư 08.A/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch (sd 2012)
                    Thông tư liên tịch số 11/2008/BTP-BNG hướng dẫn điều 80 nghị định 158/2005/CP (sd 2012)
                    Thông tư 01/BTP ngày 2 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn nghị định số 158 CP 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch
                    Quyết định 04/BTP ngày 13 tháng 6 năm 2007 ban hành sổ đăng ký hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài
                    Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 ban hành sổ đăng ký hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch dùng trong nước

Nghị định 158/CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch (sd 2012)

     
     
     
     
     
Nghị định 158/CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật


Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz