Luật thanh tra năm 2010 - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật đến 27-03-2015
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "QUAN HỆ DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Tìm trong văn bản

Chỉ mục Phần Luật thanh tra năm 2010
(Cập nhật đến 27-03-2015)

QUAN HỆ DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN   
   THANH TRA   
      Luật thanh tra năm 2010
                    Nghị định 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
                    Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
                    NGHỊ ĐỊNH 86/CP ngày 22 tháng 09 năm 2011 hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra (sd 2015)

Luật thanh tra năm 2010

     
     
     
Luật thanh tra năm 2010 - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật đến 27-03-2015


Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz