Thanh Tra - Văn bản luật - Cập nhật đến 27-03-2015
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "QUAN HỆ DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Tìm trong phần này

Chỉ mục Phần Thanh Tra
(Cập nhật đến 27-03-2015)

QUAN HỆ DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN   
   THANH TRA
                Luật thanh tra năm 2010
                Luật thanh tra năm 2004 (hhl)

Thanh Tra

     
          
          
          
     
          
          
               
Thanh Tra - Văn bản luật - Cập nhật đến 27-03-2015


Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz