| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Chỉ mục Phần Luật phòng, chống tham nhũng
(Cập nhật đến 08-08-2013)

PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT   
   CHỐNG THAM NHŨNG   
      Luật phòng, chống tham nhũng
                    Nghị định 90/2013/nđ-cp ngày 08 tháng 08 năm 2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
                    Nghị định 78/2013/nđ-cp ngày 17 tháng 07 năm 2013 về minh bạch tài sản, thu nhập
                    Nghị định 59/2013/nđ-cp ngày 17 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tham nhũng
                    Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
                    Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ
                    Quyết định số 64/TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 ban hành qui chế về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng của đơn vị có sử dụng ngân sách và của cán bộ, công chức, viên chức
                    Nghị định 47/CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
                    Nghị định 37CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 về minh bạch tài sản, thu nhập (hhl)
                    Nghị định 120 CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 qui định chi tiết và hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng (hhl)

Luật phòng, chống tham nhũng (sd 2012)

     
     
     
     
     
     
     
     
          
     
          
Luật phòng, chống tham nhũng - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật đến 08-08-2013


Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz