| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Chỉ mục Phần BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003
(Cập nhật đến 07-07-2014)

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)  
            PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1 - Điều 99)
            Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (Điều 100 - Điều 169)
            Phần 3 XÉT XỬ SƠ THẨM (Điều 170 - Điều 229)
            Phần 4 XÉT XỬ PHÚC THẨM (Điều 230 - Điều 254)
            Phần 5 THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN (Điều 255 - Điều 271)
            Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Điều 272 - Điều 300)
            Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT (Điều 301 - Điều 339)
            Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ (Điều 340 - Điều 346)
            Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT/VKSTC-BCA-BQP Về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)

     
          
          
          
               
     
          
          
          
          
          
          
               
               
          
     
          
     
          
     
          
     
     
          
          
     
          
               
     
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật đến 07-07-2014


Copyright © 2007-2017 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz